سلام
منظور از جمله زیر در رابطه با PfR چیه من متوجه نمیشم:
BRs source probes to the MC for delay, jitter,reachability, or mean opinion score (MOS).