سلام دوستان یک پیشنهاد کاری برام امده دراربیل عراق می خواستم بدانم از بچه های فرم کسی انجا مشغول به کار هست امنیت وجود داره برای کار انجا