سلام
در سیستم تلفن داخلی ما برای ارتباط با خارج از شرکت ابتدا باید 9 را گرفت کمی صبر کرد تا بوق آزاد بزنه و بعد شماره گیری کنیم.
چگونه می شه این روش را در outbound الستیکس پیاده کرده کرد؟
از dial patern که استفاده می کنی برای ایجاد یک pause کاراکتری وجود نداره...
چند جا دیدم از w برای ایجاد pause استفاده شده ولی الستیکس قبول نمی کنه...
لطفا راهنمایی کنید.