سلام
- منظور از شبکه های Multi-Access چیست و شبکه باید دارای چه خصوصیاتی باشد تا بتوان به آن یک چنین شبکه ای گفت؟
- مزایای و معایب آن؟
- کاربردهای آن در کجاست؟