فکس من در الستیکس یکی دو هفته هست دچار مشکل میشه و بضی مواقع پیغامی که موقع قطع شدن می دهد در قسمت status این است : waiting for modem to come ready on ttyIAX1
در این زمان وقتی شماره فکس را می گیرم بوق اشغال می زند .
کسی می دونه چه طوری میشه مشکل را حل کرد؟