در مسیر زیر یک فایل ایجاد میشه بعضی مواقع و عددی در اون قرار دارد . می خواستم ببینم این فایل و محتوای اون چه چیزی را نشان می دهد :
/var/lock
فایلی که ایجاد شده به اسم LCK..ttyIAX1 است و عدد 1133 توی اون نوشته شده است .