سلام،
وقتی در یک Cluster از بیش از یک روتر RR یا Route Reflector جهت افزایش redundancy و failover استفاده می کنیم،
سئوال 1: روتر جایگزین باید دارای چه خصوصیاتی باشد تا به عنوان روتر backup برای master انتخاب شود؟
سئوال 2: روتر backup با چه مکانیزیمی متوجه می شود که روتر master RR در کلاستر Fail شده است تا جایگزین آن شود؟ آیا شبیه به DR و BDR در شبکه OSPF اینها هم همدیگر را مانیتور می کنند؟
سئوال 3: برای اینکه Clientها را از non-clientها مشخص کنیم از دستور neighbour ip-address route-refelctor-client استفاده می کنیم و RR می گوییم که کدام روترهای iBGP در نقش Client تو هستند و بقیه روترها هم قعدتاً روترهای non-client خواهند بود. با توجه به این توضیح و اینکه می دانیم که روترهای داخل یک کلاستر یا همان Clientها و non-clientها هیچ درکی از روتر RR ندارند، پس زمانیکه RR ما به هر دلیلی Fail شود، روتر backup روتر RR باید از کجا بداند که کدومیک از روترهای داخل کلاستر، نقش client را برای آن دارند با در نظر گرفتن این نکته که ما روی روتر backup که دستور فوق را نزده ایم؟