سلام،
- سوال1: درباره خرید یک ASN یا Autonomous System Number می بایست چه مراحلی را انجام داد؟ آیا باید از سایت RIPE درخواست داد یا از ISPهای ایرانی هم می توان ASN تهیه کرد؟
- سوال2: آیا هنوز تعداد ASNها تمام نشده است؟ اگر تمام شده و برای مثال شرکتی قصد داشته باشد که BGP راه اندازی کند باید چه کاری انجام دهد؟