من خودم در حوزه کامپیوتر و شبکه، هنگامی که نام زیرساخت را می شنوم، ذهنم سراغ سیسکو، Cisco ، می رود. اما شاید بگویید در دوره های مایکروسافت هم چیزی تحت عنوان زیرساخت داریم. منظورم همان Infrastructure می باشد. شاید این موضوع باعث گیج شدن آدمی گردد، که بالاخره زیرساخت چیست؟
بهتر است با یک مقدمه موضوع را شرح دهم.
واژه زيرساخت (Infrastructure) از جمله واژه هائی است که در موارد متعددی به خدمت گرفته شده و دارای معانی متفاوتی است . واژه فوق اغلب برای تشريح مراحل نصب ، آماده سازی خدمات و امکانات مربوطه در زمينه يک عمليات خاص نظير جاده ها ،سيستمهای ارتباطی، خطوط ارتباطی برق و ... بکار گرفته می شود.
در اغلب واژه نامه ها برای واژه فوق تعريفی مشابه زير ارائه شده است :
يک بستر پايه برای ايجاد يک سازمان و يا سيستم .
با توجه به تعريف واژه فوق و از ديدگاه کامپيوتر، يک شبکه کامييوتری از عناصر اساسی تشکيل می گردد. مجموعه عناصر تشکيل دهنده زير ساخت يک شبکه کامپيوتری را می توان به دو گروه اساسی زير تقسيم نمود:
� عناصری که بنوعی زيرساخت فيزيکی يک شبکه را تشکيل می دهند.( نظير کامپيوترها ، کابل ها، کارت های شبکه، Switch ها وRouter ها). ماهيت عناصر فوق بصورت سخت افزاری است .
� عناصری که بنوعی زير ساخت منطقی يک شبکه را تشکيل می دهند. ( نظير : پروتکل های شبکه، سرويس های مربوط به DNS ، مدل های آدرس دهی IP، سرويس های مربوط به دستيابی از راه دور و پروتکل های امنيتی ) ماهيت عناصر فوق نرم افزاری بوده که می بايست نصب و پيکربندی گردنند.