سلام

می خواستم ببینم چطوری میشه phoneهای داخل کال منجر 8 را وارد کال منجر 11 کنم ؟