هارد دیسک مجازی که توسط vmware ساختم رو disk managment نشان نمی دهد