آیا می توان fc را به مستقیما به fcoe دایرکت زد؟
در اینجا منظور بنده کارت ucs vic1225 میباشد؟ آیا میتوان این کارت CNA را فقط در حالت FC استفاده کرد؟