باسلام
من می خوام تو شبکه که تحت Domain هست دسترسی به Safemode ( کلید F8 ) رو ببندم .
کاربران شبکه از این طریق به USB دسترسی پیدا می کنند.