سلام.

دوستانی تجربه آزمون بینالمللی دارن لطفا راهنمایی کنید کدوم یک از این کشورها برای آزمون بهتره؟

امارات؟ ترکیه؟ آذربایجان؟

هم از نظر هزینه و هم در مورد مسائل تحریم.

ممنون